Navigci

Felhasznlk

· Online vendgek: 26

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 32
· Legjabb tag: Zoli

Frumtmk

Legjabb tmk
Nincs elrhet frumtma
Legnpszerbb tmk
Nincs elrhet frumtma

Legjabb cikkek

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Szavazs

Nincs elrhet szavazs

Cikk hierarchia

A Pápaság és a Vatikán...

A PÁPASÁG ÉS A VATIKÁN
1.) Az idõk folyamán voltak magán-kinyilatkoztatások, amelyek egyenesen vagy közvetve az utolsó idõkre vonatkoznak.
• A közismert Szent Malachiás féle lista a pápákról szól, és az utolsó pápa után azt irja, „Vége.” Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a lista utolsó pápája után jön a vég. Ez a jövendölés beteljesedõben van.
1846-ban a franciaországi La Salette-ben a Szûzanya 33 „titkot” bízott Calvat Melanira,
9. (…) Nagy lesz a papok és szerzetesek száma akik elszakadnak az igaz hittõl, és lesznek köztük püspökök is.(…)
28. Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz.
31. Az Egyház lehanyatlik, és az emberek nem tudják,ki az igazi pápa.
Nos, ez beteljesedett. A jelen helyzetben sokan kételkednek, hogy ki az igazi pápa!
Számos jelenés a pápa számûzetésérõl beszél. Ez eddig nem következett be, ehelyett lemondatták, és egyesek szerint a Vatikánban magában van számûzve, mintegy belsõ számûzetés, vagy házi õrizet.
2.) Egy másik jelenés is érdekes: P. J. Jacobius az Utolsó Harc c. könyvében irta: „1963-ban … Garabandalban Conchita Gonzales látnok a szülõházában üzenetet kap¬ta a Szûzanyától. Az üzenet szó szerint így hang¬zott: “XXIII. János pápa után már csak három pápa lesz, de tulaj¬donképpen ez négy pápa, de én egyet nem számítok bele (megj.: a 33 napig uralkodó 1. János Pál pápát).”” (134. o.) Eszerint XVI. Benedek az utolsó pápa, tehát Garabandal szerint Ferenc csak álpápa, azaz nem pápa, nem Jézus igazi helynöke..
3.) TÉNYEK: (A) A FENOMENOLÓGUS FILOZÓFIA& TOMIZMUS (a katolikus fundamentum)
A jelen helyzet megértéséhez el kell kezdeni a 19. század elejével . A Mérleg, egy liberális katolikus folyóirat, 1998 évi elsõ számában beszámol arról, hogy Colette Kessler, egy francia judaisztika professzor szerint „egy évszázad óta, … számos, különbözõ irányzathoz tartozó zsidó gondolkodó, … Jézust Izrael hiteles fiaként re integrálni akarta (a katolikus egyházat) a judaizmusba,” Ezért tömegesen kikeresztelkedtek, hogy bentrõl tudják „megreformálni” az Egyházat. A hierarchia persze a kikeresztelkedést nagy sikernek tekintette, és minden eszközzel elõsegitették a zsidó „,reformálók” beilleszkedését és pozíciókba kerülését, nyilván remélve, hogy ezzel még tõbb zsidót vonzanak majd az Egyházhoz.
Egyikük, John M. Österreicher odáig vitte, hogy pap lett, majd a vallástan egyetemi professorra a bécsi egyetemen, ahol egy folyóiratot is alapított, amelynek célja „a zsidó-keresztény viszony javítása” volt. Egész életében a zsidó kérdéssel foglalkozott, és mint kulcs szerepe volt a Vatikáni Zsinat zsidókról szóló Nostra Aetate nyilatkozat létrehozásában. Ez a hírhedt irat teljesen eltorzítja a Katolikus tanokat, a zsidóság érdekében!!
Az õ munkájuknak lett az eredménye a ”judeo-keresztény” kifejezés, amely az új, a befurakodottak elképzelését tükrözi. De a legnagyobb kárt azzal okozták, hogy az intellektuális bizonyosságot nyújtó Tomizmus, az Egyház hivatalos filozófiája helyett népszerûsítettek egy új filozófiai irányt, a fenomenalizmust, amely tagadja a dolgok lényegének megismerését. Csak a jelenségeket tudjuk megismerni, a lényegeket nem. Ezzel aláásták a katolikus dogmatikát, mivel azt a Tomista szikla helyett a futóhomokszerû fenomenalizmusra építették át. Ezzel megnyílt az út a Sátán elõtt, amit késõbb VI Pál pápa a Sátán füstjének nevezett.
4.) TÉNYEK: (B) A JUDEO-KERESZTÉNYSÉG
EZRED-VÉGI ÖNVIZSGÁLAT A VATIKÁNBAN cím alatt irt egy beszámolót1998-ban GARZO FERENC, az MTI Római riportere.
Cikk szerint „A zsidóellenesség Isten és az egyház megsértése. Ez a fõgondolat jutott kifejezésre abban a záróközleményben, amely összegezte a a Vatikánban rendezett háromnapos konferencia munkáját. A tanácskozásokon, amely “A zsidóellenesség gyökerei a keresztény környezetben” címet viselte, 60 keresztény tudós, teológus, egyházi személyiség vett részt. Elõadásaikból állt össze a mondanivaló, amely elméleti alapja lesz a nagy pápai bocsánatkérésnek: az egyházfõ a 2000.év Nagy Jubileumának alkalmából ünnepélyesen fogja majd megkövetni a zsidóságot a keresztények által elkövetett bûnökért(…)
5.) TÉNYEK: (C) AZ ÖRDÖG FÜSTJE
Több, mint negyven év telt el azóta, hogy a Montini-pápa Péter Pál ünnepén azt mondta: „A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!” És ma? Hát igen, ez a füst olyan helységekbe is bekerült, amiket megóvottnak hittünk!
1972. június 29-én Szent Pált ünnepli az Egyház. Pál volt, aki Krisztus evangéliumát elvitte a távoli Nyugatra. Azon a június 29-én, Róma védõszentjeinek napján, Péter utóda, aki Pál nevét vette fel, drámai figyelmeztetést hallatott. VI. Pál pápa Isten s az ember õsi ellenségérõl beszélt, akinek Sátán a neve. Õ az Egyház ellensége. „Az Egyház falainak repedésein keresztül behatolt a Sátán füstje” – hangzott a keserû, felrázó megállapítás, mely sokak számára, még a katolikus világban is, meglepõ, sõt visszatetszõ volt.
Malachi Martin szerint, a tények 95-a igaz, és a felismerhetõ állnév alatt említettek 85 százalékban igazi személyek. Azonban a lényeg nem az, hogy történelmileg mennyire tényszerû, a fontos az, hogy az utóbbi években minden aszerint történik, amit Martin megirt. Tehát akár pontos történelem, akár bevált jóslat, esetleg titkolt magán-kinyilakoztatás, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azon kívül, mint látni fogjuk, az exorcista Amorth atya véleménye és a Szûzanya üzenete Don Gobbi révén, teljesen alátámasztják Martin fõ tézisét, hogy a Vatikánt megszállta a Sátán, aki meg akar szabadulni Jézus törvényesen választott és uralkodó pápájától. A jóváhagyott La Saletti jelenések üzenete, hogy „Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz” beteljesedett. („Rome will lose the Faith and become the Seat of

A két pápa olvasta nem csak a Gobbi atya féle üzenetet hanem Malachi Martin leírását, és VI. Pál intését a Sátán füstjérõl, ami nem csak játék volt a szavakkal, hanem halálosan komoly figyelmeztetés, hogy a Vatikánba befurakodott a Sátán, ott van a Szabadkõmûvesség világközpontja, és egyes kuriális bíborosok a pápa lemondatásán dolgoznak.
A két pápa mégsem csinált rendet, illetve nem tudott rendet csinálni a Vatikánban. VI. Pál pápa szavaival, annyira befújta a Sátán füstje a Vatikánt, hogy a két pápának együtt nem volt akkora hite (vagy hatalma?!), hogy bevigyen egy ördögûzõ papot a Vatikánba, és kiebrudalja onnan a Sátánt. Azonban nem, hogy nem vitték be, az ördögûzés liturgiáját teljesen hatástalanná tették, és még csak be sem engedték õket a Vatikánba.
TÉNYEK: (D) GYENGE ÉS TEHETETLEN PÁPÁK
Lássuk tehát, mi történ Benedek pápa lemondása elõtt, milyen visszafordíthatatlan eseménysorozat és erõvonalak mûködtek? A különbözõ országokban felfedett sex botrányok után sorozatban jöttek a vádak, hogy a pápa, még bíboros korában, semmit sem tett azok megfékezésére. Majd jöttek a hírek és cikkek, hogy egyes vatikáni bíborosok is sex orgiákban vesznek részt, és a pápa nyilván nem tett ellenük semmit. Majd a Vatikáni Bank botrányai. De azt már nem hozták nyilvánosságra, hogy a pápa olyan bíborosokkal és vatikáni adminisztrátorokkal lett körülvéve, akik a pápa minden lépését megakadályozták.
Ezek mind II. János Pál hosszú uralkodása alatt fejlõdtek idáig. Neki még lett volna ideje és ereje, az akkor még sokkal gyengébb sátáni erõvonalakat szétvagdosni.
II. János Pál szerencsétlen, nagyon nagy kárt okozó pápa volt, aki egy Sátántól megfertõzött Vatikánt, és egész Egyházat hagyott utódjára. Bár a füst már VI. Pál alatt befurakodott, de a „szláv pápa” alatt vált olyan fojtóvá, hogy a pápa teljesen tehetetlen legyen, és le tudják mondatni. Naplójában leirt aggodalmai jogosak voltak, és ezt õ is érezte!.
Így, II. János Pál halála után Benedek pápa keze meg volt kötve, ahogy azt Martin megjósolta 1994-ben, és mintegy a vatikáni Kúria erkölcsi fogja volt. Hogy a pápa keze mennyire meg volt kötve, mutatja a Lefebvre érsek által alapított Society of Saint Pius X (SSPX) ügye. Benedek vissza akarta hozni õket az Egyházba, de a Kúria nem engedte. Hónapokig húzódott az ügy, és végül a Kúria akarata valósult meg! Benedek lemondott anélkül, hogy rendezte volna a SSPX ügyet.
Egy másik eset még jobban rávilágít Benedek helyzetére, hogy mennyire szabadnak illetve fogolynak érezte magát. 2010. október 11-én XVI. Benedek pápa beszédet mondott minden jegyzet nélkül, nem német anyanyelvén, hanem olaszul, egy bonyolult témáról, egy fontos hallgatóságnak. Ez nem egy rögtönzött beszéd, hanem egy kétezer szavas, jól átgondolt és szerkesztett elõadás volt, több bibliai idézettel és egyéb hivatkozással. A hallgatóság a Közép-keleti Zsinat volt, 185 püspök és 70 szakértõ, akik két hétig a régió missziós és keresztény tanúságtétel kihívásait voltak hivatva tárgyalni. Rendszerint az ilyen elõadást elõre óvatosan megírják, és szakemberek és tanácsadók ellenõrzik.
Figyelembe véve az esemény fontosságát, az embernek önkénytelenül eszébe jut a szerencsétlenül járt I. János Pál pápa, aki állítólag egy este vacsoránál bejelentette, hogy másnap fontos reformokat vezet be, és másnap reggel 5-kor a házvezetõnõ halva találta. Talán Benedek is félt, hogy baleset érheti a Zsinathoz vezetõ úton, ha leírja beszédét? Vagy hirtelen isteni sugallatra, a Szent Lélektõl vezetve beszélt jegyzetek nélkül? Mindenesetre,
jegyzetek nélkül is elmondta amit akart, történjen ami történik, el lett mondva és meg lett örökítve amit akart.
TÉNYEK: (E) LEMONDATÁS
Jelenleg a lényeges kérdés az, hogy Benedek szabadon mondott-e le? Akár szabadon, akár kényszer alatt mondott le, mindenképpen óriási probléma elõtt állunk. A bibliai és különbözõ magán-kinyilatkoztatások és a fent leirt fejlemények tudatában, nyilvánvaló, hogy lehet a végidõkrõl beszélni. Ilyen idõben lemondani a pápaságról annak biztos tudata nélkül, hogy helyette egy erélyesebb pápát választ a konklávé, óriási felelõtlenség egy pápától, amit Benedekrõl nem tudok feltételezni. Benedeket egész élete nem arra készítette fel, hogy utolsó pillanatban, mint pápa, haza- illetve Egyházáruló legyen és a pápai trónt a Sátán kezébe adja. Viszont ha lemondása kényszerített volt, akkor nem érvényes, tehát Ferenc nem lehet érvényes pápa. Hogy érvényes pápaság nélkül Ferenc lehet-e Róma püspöke, ez egy érdekes kérdés lehet a szakembereknek, egyháztörténészeknek és egyházjogászoknak.
Ma ez különösen érdekes, ugyanis pár napja, február 26-án, jelent meg egy új, írott nyilatkozat, amelyben Benedek állitólag (ismét „szabadon!”) megismétli, hogy lemondása teljesen szabadon történt. (http://www.reuters.com/article/2014/02/26/us-pope-benedict-resignation-idUSBREA1P0KV20140226, és Magyar Kurir,2014. 02. 26). Azonban akik átélték a kommunizmust Magyarországon, azok tudhatják, az ilyen vallomások és nyilatkozatok mit érnek. Mindszenti bíboros is meghagyta, hogy ha letartóztatása után valamit is beismer, az nem szabad akaratából történik, hanem kábítószerek hatására. Benedek Pápát lemondása után mint egy foglyot tartják a Vatikánban, csak csíkos rabruha nincs rajt, és igazán nem nehéz kábítószerek adagolásával bármit is mondatni vagy aláiratni vele! Ismervén tehát a körülményeket, sokkal könnyebb elhinni, hogy a lemondás kényszerített volt, és most egy bekábítószerezett Benedeket állítottak a mikrofon elé, mint hogy a még életképes, ha nem is teljesen egészséges német pápa szabadon kibujt a felelõsség alól, és Péter székét egy, a Sátán által választott, mint látni fogjuk, sátáni képviselõnek szabadon adja át. Ilyet még a leg Benedek-ellenesebb személy sem képzelhet el róla!
TÉNYEK: (F) KI ÜL MA PÉTER TRÓNJÁN? SÜKÖSD VÁLASZA
Ebben a bizonytalanságban jön segítségünkre maga Jézus Krisztus. Sükösdön, két évtizeden át, többször beszélt „helytartóm”-ról. Azonban 2014. február hetedikén Ferencre Jézus azt mondta, „a ti helytartótok.” Tehát Ferenc helytartó, de nem Jézusé. Ha nem Jézusé, akkor kié?
A Malachi Martin által ismertetett, és fent emlitett vatikáni fekete mise befejezõ aktusa szerint nem lehet kétség:
A fejedelem trónra ültetése a fellegvárban csaknem befejezõdött. Már csak a felhatalmazás, az utasítások és a tanúságtétel hiányzott. Az õr felnézett az oltárról és barátságtalan tekintetet vetett a nemzetközi küldöttre, akinek bõrtáskájában a felhatalmazást és az utasításokat tartalmazó levél volt. Mindnyájan végignézték, ahogy a küldött az oltárhoz ment, a táskából kivette a levelet, és erõs akcentussal felolvasta a felhatalmazást.
„A gyülekezet és a szentséges öregek megbízásából ezt a kápolnát e pillanattól fogva a belsõ kápolnává nevezem ki, hatalmazom és szentelem, a fejedelem jogos, megszerzett és tulajdonba vett kápolnájává, akit mi emberi sorsunk uraként és mestereként intronizáltunk. Bárkit is választanak eme belsõ kápolna segítségével a Péter-hivatal utolsó utódává, annak hivatali esküje szerint magát és mindazt, amit tesz, az Egy – aki az embereknek a földön és mindenütt az emberi kozmoszban otthont készít – szófogadó eszközévé és összeesküvõjévé

kell szentelnie. A régi ellenségeskedést barátsággá, türelemmé és alkalmazkodássá kell változtatnia, mely a születés, a nevelés, a munka, a pénzügy, a kereskedelem, az ipar, az oktatás, a kultúra, az élet és az életnemzés, a halál és a halálhoz való kapcsolat számára mintaként szolgál. Így lesz az emberiség új korszaka kialakítva.” „Úgy legyen!” (http://uzenete.blogspot.com/2013/06/malachi-martin-vegido-elojelei.html)
Ez nem gyerekmese, itt nem babra megy a játék. Amit a Sátán megszerzett, ahhoz ragaszkodik!
A „Fejedelmet” tehát, egyelõre szimbolikusan intronizálták, a Vatikán trónjára ültették (lehet, hogy ezért nem használhatja Ferenc a pápai trónt, mert az már nem az övé, hanem a Fejdelemé, és majd az Antikrisztus fog trónolni rajt!??), és az ott megválasztott személy „magát és mindazt amit tesz, az Egy … szófogadó eszközévé és összeesküvõjévé kell szentelni.”
Tehát a sükösdi jelenés azaz Jézus szerint Ferenc a Sátán helytartója!
Én eddig nem hittem száz százalékosan a sükösdi jelenésekben. De ez a február hetedikei pár szó olyan csodálatosan és diplomatikusan magyarázza meg a helyzetet, hogy csak a hívõ, és a hátteret részletesen ismerõ számára lesz érthetõ és nyilvánvaló. Ilyet egy egyszerû falusi parasztasszony, mint Marika, a látnoknõ, nem tudna kitalálni!
Még egy megjegyzés a sükösdi üzenettel kapcsolatban, ami világosabbé teszi az üzenetet. Jézus ezeket mondja, amivel az Egyház helyzetét ecseteli, mielõtt Ferencet, a „ti helytartótokat” idézi
Néha hogy élnek, és hogy cselekszenek?
Pedig õk azt mondják: „Mi elöljárók vagyunk. Mi — most az õ szavukat használom ― papok vagyunk.”
De a papok olyanok, hogy lassan már a templomok üresek!
Már lassan nem lesz, kinek bemutassa a szentmise-áldozatot!
És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.
Mit kér tõletek a földi helytartótok?
„Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket”
Nem buzdítja õket, hogy szüntessék meg a sok bûnt papjaik közt, hogy megteljenek a templomok, arra sem, hogy térítsenek meg embereket, hozzák be õket a templomokba, hanem megmagyarázza, hogy miért olyan üresek a templomok, hogy „Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket”
A szentmise-áldozatról pedig azt mondja, hogy „És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.” Ilyet nem mondhat egy érvényesen bemutatott szentmise áldozatról. Gondolkodjunk el ezen is.
Végül még egy fontos kérdést kell tisztázni. Benedek állítólag kész volt a vértanúságot vállalni. De ahogy õ értelmezte, az Egyház java a lemondást követelte. Milyen szerepet játszhatott, tudatosan vagy tudat alatt, Isteni tervét végrehajtva, Benedek lemondásában az Egyház java és érdeke, mikor nyilvánvaló volt, hogy egy, az Egyház belsõ ellenségei által választott utód követi majd, aki végbeviszi az aposztáziát???
Emlékezhetünk, hogy Jézus megígérte, hogy a Pokol kapui nem vesznek erõt az Egyházon, és a pápa tévedhetetlenségét a Szent Lélek garantálja. Nos, ha Benedeket meggyilkolják, megüresedik a pápaság, választanak egy érvényes pápát, aki végbeviszi az aposztáziát, tehát az Egyházon erõt vett a Sátán. Csak úgy lehet mindkét célt elérni, ha van két pápa, egy igazi, akit továbbra véd a Szent Lélek, és aki megmarad a hit mellett, és egy ál, aki nem igazi pápa, õt a Szent Lélek nem védi, és õ viszi végbe az aposztáziát. A hívõknek Jézus megvilágítja, hogy kit kövessenek, a hitetlenek pedig követik a Sátán emberét az örök kárhozatba.
Köszönjük Jézus Urunk, hogy ezt így megvilágítottad Sükösdi üzeneteddel.

Hozzszlsok

Samglids #13161 Samglids
- 2020. mrcius 29. 06:51:12
Putlocker Websites #13162 Putlocker Websites
- 2020. mrcius 29. 07:04:12
Great job. The way you explain everything is appreciable. Plus the information you share is so to the point. I have been looking for some insight on the ‘https://www.appre...ternative/’. Hope you can help.
Annaglids #13163 Annaglids
- 2020. mrcius 29. 12:42:15
Miaglids #13164 Miaglids
- 2020. mrcius 29. 14:19:12
Zakglids #13165 Zakglids
- 2020. mrcius 29. 22:54:34

Hozzszls kldse

Nv:

Ellenrzkd:
Ellenrzkd


rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 9.81 msodperc
18,485,553 egyedi ltogat