Navigci

Felhasznlk

· Online vendgek: 16

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 32
· Legjabb tag: Zoli

Frumtmk

Legjabb tmk
Nincs elrhet frumtma
Legnpszerbb tmk
Nincs elrhet frumtma

Legjabb cikkek

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Szavazs

Nincs elrhet szavazs

Cikk hierarchia

Kinek a helytartója Ferenc?


Prof. Dr. Balogh Sándor nyugalmazott egyetemi tanár a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületének tagja, 1956-ban harmadéves teológus volt Veszprémben. A forradalomban való részvétele miatt bezárták. Szabadulása után külföldre menekült, majd megnõsült. Hét gyermekük és tizenkilenc unokájuk született. Az Egyesült Államokban egyetemi professzorságig vitte. Politológiát tanított, de mindvégig megmaradt hívõ, egyházáért felelõsséget érzõ katolikusnak. E felelõsség jegyében született alább olvasható tanulmánya.

KINEK A HELYTARTÓJA FERENC?
Egy barátom és internetes levelezõ társam, aki tudta, hogy nem voltam Ferenc feltétlen híve, felhívta figyelmemet a február 7-én Jézus Urunktól kapott Sükösdi üzenetre (http://www.sukosdiszeretetkozosseg.hu/jezus-urunk-tanitasa-2014-februar-7/) amelyben ez olvasható:
”… van egy és ház, az még nem biztos, hogy Egyház. Hogy az Egyház legyen, ezért tenni és cselekedni kell, és elsõként szeretettel, örömmel, békével, példamutatással, és nem parancsolni, követelni, utasítani vagy kitaszítani. Mert a kitaszítottság is könnyen megy. Most a kitaszítottságban nem úgy kell értelmezni, hogy azt mondom, hogy „mától te ne gyere a Mennyei Atya házába”. A kitaszítottságnak az is egy része, mikor valakinek azt mondják, hogy: „Nem részesülhetsz a szentségekben, mert te nem úgy élsz.”
És õk részesülhetnek a szentségekben?
Néha hogy élnek, és hogy cselekszenek?
Pedig õk azt mondják: „Mi elöljárók vagyunk. Mi — most az õ szavukat használom ― papok vagyunk.”
De a papok olyanok, hogy lassan már a templomok üresek!
Már lassan nem lesz, kinek bemutassa a szentmise-áldozatot!
És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.
Mit kér tõletek a földi helytartótok?
Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket.(3a Jézus itt Ferenc pápa egyik elsõ, a bíborosokhoz és püspökökhöz intézett beszédét idézi)
Az illetõ ezt a megjegyzést fûzte hozzá: „A tanításnak a papokhoz szóló részében idézett Ferenc pápa egyik elsõ, a bíborosokhoz és püspökökhöz szóló beszédébõl, miközben ’földi helytartótok’-nak nevezte azt a személyt, akitõl idézett” Ebbõl azt a következtetést vonta le, hogy Jézus szerint Ferenc “legális” pápa.
Az ezt követõ levelezésbõl az alábbi kép alakult ki. Meg kell jegyeznem, hogy égi sugallatot látok abban, hogy az illetõ felhívta a Sükösdi üzenetre a figyelmemet, mert Jézus a levelezés révén akarta kifejteni, ami a sugallatban rejtve van, ugyanis az üzenetnek eszkatológikus jelentõsége van.
Jézus több üzenetben azaz magán-kinyilatkoztatásban hívja fel figyelmünket az utolsó idõk közeledtére, hogy felismerjük az Egyházat és a hívõket fenyegetõ veszélyeket és az Antikrisztust. Akik ezt a kinyilatkoztatást kapják és/vagy megértik, kötelesek a címzettnek, ebben az esetben az emberiségnek tudomására hozni az üzenetet, ha kellemes az üzenet, ha nem!
Kezdjük tehát az elején.
KINYILATKOZTATÁSOK
Bár nem tudjuk „sem a napot, sem az órát,”(Mt 25,13), Jézus Urunk az evangéliumokban több jelt sorolt fel, amelyek jelzik a végsõ idõket, tehát nyilván akarja, hogy figyeljük a jeleket. Ilyenek a természeti csapások, háborúk, a keresztények üldözése, és hamis próféták megjelenése. Lk 18,8-ban pedig megjegyzi: „Csak az a kérdés, amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
Szent Pál részletesebben fejti ki ezt: 3Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen elõbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bûn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, 4aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sõt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. (2Tessz 2,3-4)
Tehát a Második Eljövetel elõtt jön az Antikrisztus, de az elõtt eljön az elpártolás, amit sok fordító “aposztáziának” fordit. Mind az Egyházjog (Can. 751), mind a Katekizmus (817) megkülönböztet eretnekséget, szakadást, és aposztáziát. Az eretnekség lényege hittétel tagadása, a szakadás pedig a pápával egyesült Egyháztól való formális szakadás, mint pl. az Ortodox egyházak. Ezzel szemben az aposztázia a hittétel átértelmezése: ugyanazon szó alatt mást hisz valaki, mint amit az Egyház tanít. Példa erre a Szentmise. Eredetileg Jézus keresztáldozatának megismétlése volt, ma az aposztaták egy közös lakomának tartják. Vagy az Egyház: valamikor a természetfeletti világgal való kapcsolatot volt hivatott ápolni, ma a társadalmi igazságosság õreként értelmezik az aposztaták. Ezért míg az eretnekséget könnyû felismerni, az aposztáziát nehezebb, és a fonák helyzet állhat elõ, hogy sokan az igazi hívõket tekintik szakadárnak, ha az Egyház az aposztaták kezébe kerül..
Az idõk folyamán voltak magán-kinyilatkoztatások, amelyek egyenesen vagy közvetve az utolsó idõkre vonatkoznak. A közismert Szent Malachiás féle lista a pápákról szól, és az utolsó pápa után azt irja, „Vége.” Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a lista utolsó pápája után jön a vég. Ez a jövendölés beteljesedõben van.
1846-ban a franciaországi La Salette-ben a Szûzanya 33 „titkot” bízott Calvat Melanira, amiket megtalálunk ahttp://www.rosesfromheaven.com/virginmary/LaSalette.html vagy a http://www.marypages.com/LaSaletteEng1.htm honlapokon.
9. (…) Nagy lesz a papok és szerzetesek száma akik elszakadnak az igaz hittõl, és lesznek köztük püspökök is.(…)
28. Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz.
31. Az Egyház lehanyatlik, és az emberek nem tudják,ki az igazi pápa.
Nos, ez beteljesedett. A jelen helyzetben sokan kételkednek, hogy ki az igazi pápa!
Számos jelenés a pápa számûzetésérõl beszél. Ez eddig nem következett be, ehelyett lemondatták, és egyesek szerint a Vatikánban magában van számûzve, mintegy belsõ számûzetés, vagy házi örizet.
Egy másik jelenés is érdekes: P. J. Jacobius az Utolsó Harc c. könyvében irta: „1963-ban … Garabandalban Conchita Gonzales látnok a szülõházában üzenetet kap¬ta a Szûzanyától. Az üzenet szó szerint így hang¬zott: “XXIII. János pápa után már csak három pápa lesz, de tulaj-donképpen ez négy pápa, de én egyet nem számítok bele (megj.: a 33 napig uralkodó 1. János Pál pápát).”” (134. o.) Eszerint XVI. Benedek az utolsó pápa, tehát Garabandal szerint Ferenc csak álpápa, azaz nem pápa, nem Jézus igazi helynöke..
Ezekhez csatlakozik a fent említett Sükösdi jelenés, amelyet késõbb fogunk elemezni illetve értelmezni. Elõször a tényleges helyzet kialakulását kell megérteni.
TÉNYEK: (A) A FENOMENOLÓGUS FILOZÓFIA
A jelen helyzet megértéséhez el kell kezdeni a 19. század elejével . A Mérleg, egy liberális katolikus folyóirat, 1998 évi elsõ számában beszámol arról, hogy Colette Kessler, egy francia judaisztika professzor szerint „egy évszázad óta, … számos, különbözõ irányzathoz tartozó zsidó gondolkodó, … Jézust Izrael hiteles fiaként re integrálni akarta (a katolikus egyházat) a judaizmusba,” Ezért tömegesen kikeresztelkedtek, hogy bentrõl tudják „megreformálni” az Egyházat. A hierarchia persze a kikeresztelkedést nagy sikernek tekintette, és minden eszközzel elõsegitették a zsidó „,reformálók” beilleszkedését és pozíciókba kerülését, nyilván remélve, hogy ezzel még tõbb zsidót vonzanak majd az Egyházhoz.
Egyikük, John M. Österreicher odáig vitte, hogy pap lett, majd a vallástan egyetemi professorra a bécsi egyetemen, ahol egy folyóiratot is alapított, amelynek célja „a zsidó-keresztény viszony javítása” volt. Egész életében a zsidó kérdéssel foglalkozott, és mint Monsignor, Bea Bíboros teológiai tanácsadója, kulcs szerepe volt a Vatikáni Zsinat zsidókról szóló Nostra Aetate nyilatkozat létrehozásában. Ez a hírhedt irat teljesen eltorzítja a Katolikus tanokat, a zsidóság érdekében Österreicher több könyvet írt, köztük egyet „A falak omladoznak – hét zsidó filozófus felfedezi Krisztust,” egy másikat „Híd” címmel, ahol a két vallás közt építendõ hidra gondol. Érdekes, hogy majdnem minden munkájában a zsidó szempontot, értékeket, és kultúrát illetve világképet képviselte. Az õ munkájuknak lett az eredménye a ”judeo-keresztény” kifejezés, amely az új, a befurakodottak elképzelését tükrözi.
De a legnagyobb kárt azzal okozták, hogy az intellektuális bizonyosságot nyújtó Tomizmus, az Egyház hivatalos filozófiája helyett népszerûsítettek egy új filozófiai irányt, a fenomenalizmust, amely tagadja a dolgok lényegének megismerését. Csak a jelenségeket tudjuk megismerni, a lényegeket nem. Ezzel aláásták a katolikus dogmatikát, mivel azt a Tomista szikla helyett a futóhomokszerû fenomenalizmusra építették át. Ezzel megnyílt az út a Sátán elõtt, amit késõbb VI Pál pápa a Sátán füstjének nevezett.
Például a fenomenalizmus hatása volt látható amikor valaki megkérdezte az én helyi (Albany, NY) püspökömet, hogy az oltáriszentségben a kenyér színe alatt valóban Jézus teste van-e jelen, az volt a püspök válasza, „ha maga azt hiszi, akkor igen.” Objektíven nem tudjuk, mi van a látszat mögött. Mindenki azt hisz, amit akar. Maga II. János Pál is a fenomenológiai filozófiát tanulta és alkalmazta.
Malachi Martin szerint a fenomenológia módszerét alkalmazta Casaroli bíboros is az egyház tanításameghamisítására, és egyben a „szláv pápa” aláásásának a tervére. Mikor a tervet kidolgozták, Pio Laghy bíboros (aki egykor a fontos Washingtoni nuncius tisztét töltötte be, és arról lett hírhedt, hogy rosszabbnál rosszabb papokat javasolt a püspöki székekbe) javasolta, hogy a fenomenológia filozófiai rendszerrel könnyû lesz a régi gondolkodásmódokat aláásni, és az emberek gondolkozását megváltoztatni. (Windswept House, 249. o)
Fontos fejlemény volt az Anti-modernista eskü eltörlése, amit Szent X. Piusz pápa rendelt el 1910. szeptember elsején, minden pap valamint filozófiai és teológiai professzor számára. 1967-ben VI. Pál pápa eltörölte az esküt.

TÉNYEK: (B) A JUDEO-KERESZTÉNYSÉG
EZRED-VÉGI ÖNVIZSGÁLAT A VATIKÁNBAN cím alatt irt egy beszámolót1998-ban GARZO FERENC, az MTI Római riportere.
Cikk szerint „A zsidóellenesség Isten és az egyház megsértése. Ez a fõgondolat jutott kifejezésre abban a záróközleményben, amely összegezte a múlt hónapban a Vatikánban rendezett háromnapos konferencia munkáját. A tanácskozásokon, amely “A zsidóellenesség gyökerei a keresztény környezetben” címet viselte, 60 keresztény tudós, teológus, egyházi személyiség vett részt. Elõadásaikból állt össze a mondanivaló, amely elméleti alapja lesz a nagy pápai bocsánatkérésnek: az egyházfõ a 2000.év Nagy Jubileumának alkalmából ünnepélyesen fogja majd megkövetni a zsidóságot a keresztények által elkövetett bûnökért(…)
Mivel a tanácskozást zárt ajtók mögött tartották, az ott elhangzottaknak csupán néhány lényeges gondolata jutott el a nyilvánossághoz. Ezek némelyike egybecsengett a hatvanas évek elején tartott II. vatikáni zsinaton meghirdetett elvekkel, valamint az 1965-ben napvilágot látott Nosta Aetate kezdetû nyilatkozattal, amely a zsidó néppel kapcsolatban eltörölte az “Isten gyilkosa” jelzõt. A mostani konferencián az antiszemitizmus gyökereit minden eddiginél mélyrehatóbban próbálták meg elemezni(…).
Az elõadók nagy része az Új Testamentum egyes szövegeiben rejlõ zsidóellenes tételeket vette górcsõ alá. Vagyis azt boncolgatták, hogy nem a Szentírásban van-e valamilyen “génhiba”,amely által esetleg sokan a zsidóellenességet látták igazolni. (amerikai-kanadai Magyar Élet, XXXX, Nr. 3, Feb. 1, 1998)
Nézzük meg tehát, mit is mond a Nostra Aetate? Az irat lényege egy másik téma, de itt az a fontos, hogy ez egy erõsen pró zsidó irat, amely megtilt minden megkülönböztetést, a zsidókat nem csak ártatlannak minõsíti a keresztrefeszitéssel kapcsolatban, hanem továbbra is mint kiválasztott nép kezeli õket. A Nyilatkozat egyik legsúlyosabb teológiai tévedése, hogy az Egyház illetve az üdvtörténet kezdetét nem vezeti vissza Ádámig illetve az õskinyilatkoztatásig: „Krisztus Egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei Isten üdvözítõ misztériumának megfelelõen már a pátriárkáknál, Mózesnél és a prófétáknál megtalálhatók.” Igy a magukat Ádámig visszavezetõk az egyszerû keresztények, míg a magukat Ábrahámtól számítók a judeó-keresztények. Ezzel egy de faktó szakadást idéztek elõ a kereszténységben.
A Nyilatkozat végleges elfogadását két összefüggõ tényezõnek köszönhetjük (már aki köszöni). Az egyik, a zsinati tanácsadók közé befurakodott, zsidóból kikeresztelkedett John Österreicher, felszentelt pap és teológia professzor, aki tagja volt egy fiatal zsidó fenomenológus csoportnak, akik a 20. század elején léptek be az Egyházba, hogy azt megreformálják.
A másik tényezõ egy rosszul megfogalmazott és végrehajtott „tudományos” szociológiai tanulmány volt, amely elhitette a zsinati Atyákkal, hogy az Egyháznak a keresztre feszítéssel kapcsolatos tanítása a fõ oka az antiszemitizmusnak. Az így kialakított bûntudatnak fontos szerepe volt a Zsinat munkájában. Az amerikai ADL (egy zsidó szervezet) vezetõi szerint a tanulmány „kritikus volt” a Nostra Aetate-ban lefektetett elv elfogadásában. (lásd Rodney Stark, SOCIETY TODAY, Second Edition, CRM Books, Del Mar, California, 1973, 32. o.). A tanulmány elõzetes eredményét minden zsinaton résztvevõ püspök kézhez kapta.
Rodney Stark, ismert szociológus, népszerû szociológiaiegyetemi tankönyvében 9 oldalon át ismerteti a tanulmányt, amelyben „az antiszemitizmus okait kutatják,” mint a tudományos kutató munka példaképét. Leírja, hogy 1959 karácsonyán német fiatalok horogkeresztet festettek egy zsinagóga falára. Anélkül hogy tudták volna, vagy kikutatták volna a fiatalok vallási hovatartozását, tehát minden dokumentált alap nélkül, ez az eset arra ösztönözte a másodéves egyetemista Starkot és Glock nevû professzorát, hogy „bebizonyítsák” (ne csak megvizsgálják!), hogy a kereszténység befolyásolja az antiszemitizmust, mert az a zsidókat vádolja Jézus megfeszítésében játszott szerepükért”. Ez az elõzetes feltételezés volt a kutatás alapja. Tehát elismerten, már kiindulásuk sem volt semleges, illetve tudományos. Volt egy elõítéletük, amit bizonyítani akartak. És ezt adták el, mint tudományos kutatást!
Az eredmény világosan bizonyítja, hogy a vallásosságnak (amit Stark vallásos dogmatizmusnak nevez) nyilvánvaló kapcsolata van az antiszemitizmussal és ezt konklúziót így beállítva küldték meg a zsinati atyáknak: „a tény az, hogy legtöbb tagotok – legaktívabb tagjaitok – még mindig a zsidókat vádolják Krisztus megöléséért és azt hiszik, hogy minden zsidó a pokolra van kárhoztatva. Sokan azt is hiszik, hogy a zsidók csalnak, lopnak és hazudnak. Ha nem ezt akarjátok, hogy a hívek higgyék, komoly problémátok van, bárhol is tanulták ezeket a hiedelmeket.”
Ezt az eredményt kivetítve, megállapították, hogy Amerikában kb. 17.5 millió ember mutat zsidóellenes tüneteket vallási meggyõzõdésük miatt. Ezt a számot is elküldték a zsinati atyáknak.
Azonban sem a keresztre feszítés, sem a pokolba jutás nem szerepelt a kérdések közt! Az egyetlen kérdés aminek vallásos jellege van, így szólt, Stark beszámolója szerint: „Mivel zsidókat nem kötelez a keresztény erkölcsiség, õk olyan dolgokat is csinálnak, amit keresztények általában nem csinálnak.” Így, ha erre igenlõ, azaz a zsidóság szempontjából negatív választ adnak, akkor ezt úgy értelmezi a tanulmány, hogy a keresztény egyházak zsidógyûlöletre tanítják híveiket. Pedig a kérdés, amire építették a konklúziójukat egy provokáló kérdés volt, nem a kérdezettek mondták, hogy a zsidók viselkedése probléma volt, hanem a kérdés volt így megszövegezve. Õk állították szembe a keresztény erkölcsöket és a zsidók viselkedését, és a lényeg nem egyéni vallásosság volt, hanem a zsidó és keresztény erkölcsi elvek és normák közti állítólagos különbség.
Ez azt látszik mutatni, hogy a tanulmány szervezõi maguk is sejtették, hogy az antiszemitizmus igazi oka egyes zsidók viselkedése, tehát feltettek egy ilyen kérdést, azt remélve, hogy ezzel ki tudnak provokálni egy zsidóellenes választ, amire szükségük volt, hogy a Zsinati Atyákat félre tudják vezetni!
A Zsinat sikeres befolyásolásától felbuzdulva, Glock és Stark két évig körbe járták Amerikát, beszédeket és szemináriumokat tartani egyházi vezetõknek, újságíróknak és szerkesztõknek. Munkájuk sikeres volt, mert munkájuk eredményeként sok hitoktatási tankönyvet és más kiadványokat át kellett írni, és minden szinten átnevelési kampányokra volt szükség. Így született meg a „judeo-kereszténység,”
Hogy ez a csalás illetve félrevezetés hová vezetett, a fent idézett három napos vatikáni konferencia mutatja ahol „egyesek azt boncolgatták, hogy nem a Szentírásban van-e valamilyen “génhiba”, amely által esetleg sokan a zsidóellenességet látták igazolni.” Senkinek nem jutott eszébe megvizsgálni az eredeti tanulmányt, aminek alapján elfogadták a Nostra Aetate Nyilatkozatot. Inkább az Újszövetségi Szentírásban „gén hibát” kerestek, és azt próbálták egyesek felelõssé tenni az antiszemitizmusért, mint a zsidók provokáló elveit és viselkedését. Hála Isten, II. János Pál pápa leállította ezt a gyanúsítást.
Itt önkénytelenül is Mazeh moszkvai fõrabbi jut eszembe, aki állítólag megjegyezte, a zsidó Trockijra utalva –akinek eredeti neve Bronstein volt – hogy “A Trockijok csinálják a forradalmat, és a Bronsteinek fizetnek érte.”[1][1]. Úgy látszik, hogy a zsidó kérdés tragédiája, hogy az ártatlan zsidók fizetnek a provokáló, radikális, “nem-zsidó zsidók” bûneiért. Igy volt ez a Holokauszt esetében is! És még a Szentírást próbálják egyesek okolni. Nem a zsidókban hanem a Szentírásban van a „génhiba!” És az esetleges provokációra való reakció, a Vatikáni szakértõk szerint „Isten és az egyház megsértése.”
A zsidó fenomenalisták befurakodása és a zsinati Atyák félrevezetése az Egyházat nem csak védekezõ pozícióba szorította, hanem rettenetes romboló hatással volt az Egyházon kívül és belül, mivel a vallásra hivatkozva, általánosították az antiszemitizmus vádját, és szinte lehetetlenné tették az ellene való védekezést.

TÉNYEK: (C) AZ ÖRDÖG FÜSTJE
Több, mint negyven év telt el azóta, hogy a Montini-pápa Péter Pál ünnepén azt mondta: „A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!” És ma? Hát igen, ez a füst olyan helységekbe is bekerült, amiket megóvottnak hittünk!
1972. június 29-én Szent Pált ünnepli az Egyház. Pál volt, aki Krisztus evangéliumát elvitte a távoli Nyugatra. Azon a június 29-én, Róma védõszentjeinek napján, Péter utóda, aki Pál nevét vette fel, drámai figyelmeztetést hallatott. VI. Pál pápa Isten s az ember õsi ellenségérõl beszélt, akinek Sátán a neve. Õ az Egyház ellensége. „Az Egyház falainak repedésein keresztül behatolt a Sátán füstje” – hangzott a keserû, felrázó megállapítás, mely sokak számára, még a katolikus világban is, meglepõ, sõt visszatetszõ volt.
1972-ben kevesen tudták, hogy a pápa mire célzott. Több, mint húsz évvel VI. Pál meglepõ kijelentése után végre kiderült, hogy ami történt, az sokkal több, volt mint „füst”! Malachi Martin a Windswept House címû, Vatikán belsõ életérõl szóló könyvének a tónusát akarta megadni, így a könyv „Történelem mint elõszó; a végsõ jelek” címû bevezetõjében leírja, hogy 1963 Péter és Pál napján, röviddel VI. Pál megválasztása után, egy titkos „fekete misét” tartottak egyes sátánimádó, a Vatikánban dolgozó püspökök, érsekek és bíborosok. Pont a Vatikánban lévõ Szent Pál apostol kápolnáját választották ki, ahol a pápaválasztások alkalmával a bíborosok közös imákra gyûlnek össze. A szertaráson nem csak a kápolnát adták át (Sátánnak való „szentelésrõl” nem lehet beszélni) a Sátánnak, hanem megfogadták, hogy a következõ pápa, akinek megválasztásánál újra ebben a kápolnában imádkoznak, a Sátán szolgája lesz. A Vatikáni liturgiával párhuzamosan Amerikában is volt egy szertartás, ahol azokat a részeket végezték el, mint pl. egy ártatlan kislány rituális megerõszakolása, ami a Vatikáni kápolnában lehetetlen volt. A választás az egyik dél-karolinai katolikus de sátánista püspök székesegyházára esett. Itt történt például egy kislány szertartásos megerõszakolása egy fiatal pap által, aki késõbb hosszú ideig Chikago érseke, a közismert liberális Bernardin József bíboros volt. (A teljes könyv letölthetõ angolul:https://archive.org/details/WindsweptHouseAVaticanNovel, a fekete mise leírása magyarul pedighttp://uzenete.blogspot.com/2013/06/malachi-martin-vegido-elojelei.html. Ezzel kapcsolatban lásd a következõkommentárt: http://www.katolikus-honlap.hu/1202/ejfelimise.htm). A sátáni liturgián tett fogadalom szerinti elsõ pápa akit ott választottak Ferenc volt.
Erre a liturgiára vonatkozott VI. Pál megjegyzése a sátán füstjérõl. Ennek a liturgiának következményeit ma érezzük. Annak ellenére, hogy a Pál utáni pápák is tudtak a Sátán befurakodásáról, nem tettek ellene semmi hatásosat, kivéve a szerencsétlen I. János Pál, aki természetfeletti eszközök alkalmazása helyett emberi kezdeményezéssel próbálta a Sátánt kiûzni, ami persze nem sikerült neki. Így a Sátán és a szabadkõmûvesek szervezkedése egyre agresszívabban folyt, és számuk egyre gyarapodott a Vatikánban, és az egész Katolikus Egyházban.
Malachi Martin jezsuita atya a Vatikánba volt beosztva, és pár évi tapasztalatai alapján meg akarta írni, hogy mi megy végbe az Egyház központjában. Tudta azonban, hogy rendi elöljárói az engedelmességi esküje alapján leállítják munkáját, így VI. Pál pápától felmentést nyert engedelmességi fogadalma alól (lásd http://utolsoidok.com/2013/11/03/malachi-martin-a-kiforgatott-katolicizmus-1-resz/).
Martin több könyvben számol be tapasztalatairól és nyomozásainak eredményérõl. Egyik legjelentõsebb munkája a Winsdwept House, amely II. János Pál, a „szláv pápa” uralkodásáról szól.
Malachi Martin THE WINDSWEPT HOUSE, egy „Vatikán Novel,” alcímû kötetben, regény formájában irja le, felismerhetõ álneveket adva a fõszereplõknek, hogy hogyan fogják „szabadon” lemondatni a pápát. Bár a párbeszédek és a kisebb események valószínûleg kitaláltak, a fõbb eseményeknek és az általános vonal, Malachi Martin szerint, a tények 95-a igaz, és a felismerhetõ állnév alatt említettek 85 százalékban igazi személyek. Azonban a lényeg nem az, hogy történelmileg mennyire tényszerû, a fontos az, hogy az utóbbi években minden aszerint történik, amit Martin megirt. Tehát akár pontos történelem, akár bevált jóslat, esetleg titkolt magán-kinyilakoztatás, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azon kívül, mint látni fogjuk, az exorcista Amorth atya véleménye és a Szûzanya üzenete Don Gobbi révén, teljesen alátámasztják Martin fõ tézisét, hogy a Vatikánt megszállta a Sátán, aki meg akar szabadulni Jézus törvényesen választott és uralkodó pápájától. A jóváhagyott La Saletti jelenések üzenete, hogy „Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz” beteljesedett. („Rome will lose the Faith and become the Seat of Antichrist,”http://www.rosesfromheaven.com/virginmary/LaSalette.html, lásd méghttp://apologetica-hitvedelem.blogspot.com/2012/08/a-la-salette-jovendoles-1846.html)
Martin ezt adja egyik fõ összeesküvõ szájába:
„Arról van szó, hogy mikor azt mondjuk, hogy a pápát rávesszük a lemondásra, a lemondatást rafináltan[subtle] kell értelmezni. Arról van szó, hogy a világon minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk. A leghatásosabb eszköz lesz a visszafordíthatatlan események nyomása és visszafordíthatatlan erõvonalak teremtése. Olyan eseményeket és erõvonalakat kell kidolgozni, amelyek lehetetlenné teszik, hogy [a pápa] bármit is csináljon. Lemondás lesz az egyedüli megoldás számára.” (angol kiadás, 131 oldal).
A tragédia az, és ez mutatja, hogy Isten megengedte az események ilyen fordulatát, hogy 1963 óta három pápa elolvasta Pál pápa üzenetét a sátán füstjérõl, hogy mi történik az orruk alatt, és egyik sem tudta megállítani az erjedési folyamatot. Ezek közül I. János Pált eltették láb alól mielõtt tenni tudott volna bármit is. Így maradt két pápa, akik olvashatták a Szûzanya üzenetét. 1993. december 31¬, az év utolsó éjjelén Milánóban, Nagy az énaggodalmam címmel, Gobbi atya által adott üzenetében ezt mondja a Szûzanya:
„Nagy az én aggodalmam, mert az én Egyházam a gonosz erõk hatalmában van, amelyek veszélyeztetik, és megkí¬sérlik belülrõl lerombolni.
A Szabadkõmûvesség magába az Egyház belsejébe he¬lyezte – ahol Fiam, Jézus Helytartója székel – saját köz¬pontját, ördögi hatalmával együtt, és innen terjeszti ki go¬nosz befolyását a világ minden részére.
Most is az övéi árulják majd el az Egyházat, kegyetlenül fogják üldözni és vérpadra ítélni.
Én látom, hogy a véres üldözés már az ajtók elõtt van, és mennyien szóródnak szét közületek e szörnyû orkán heves viharától.” (Máriás Papi Mozgalom kiadása: Üzenetek. Gobbi atya közvetítésével: A papokhoz, Szûzanyánk szeretett fiaihoz)
A két pápa olvasta nem csak a Gobbi atya féle üzenetet hanem Malachi Martin leírását, és VI. Pál intését a Sátán füstjérõl, ami nem csak játék volt a szavakkal, hanem halálosan komoly figyelmeztetés, hogy a Vatikánba befurakodott a Sátán, ott van a Szabadkõmûvesség világközpontja, és egyes kuriális bíborosok a pápa lemondatásán dolgoznak.
A két pápa mégsem csinált rendet, illetve nem tudott rendet csinálni a Vatikánban. VI. Pál pápa szavaival, annyira befújta a Sátán füstje a Vatikánt, hogy a két pápának együtt nem volt akkora hite (vagy hatalma?!), hogy bevigyen egy ördögûzõ papot a Vatikánba, és kiebrudalja onnan a Sátánt. Azonban nem, hogy nem vitték be, az ördögûzés liturgiáját teljesen hatástalanná tették, és még csak be sem engedték õket a Vatikánba. Íme, egy híres exorcista tanúvallomása:
„Kérdés: Don Amorth, a sátánizmus egyre inkább terjed. Az új rítus megnehezíti az exorcizmust. Nem engedték meg, hogy az exorcisták részt vegyenek a pápai audiencián a Szent Péter téren. Mi történik itt?
Amorth atya: A Sátán füstje mindenhová behatolt. Talán azért nem voltunk kívánatosak a pápai kihallgatáson, mert attól féltek, hogy ennyi exorcista együtt el tudná ûzni az ördögök légióját, akik behatoltak a Vatikánba.
Kérdés: Tréfál?
Amorth atya: Lehet, hogy így annak hangzik, de nem tréfa. Nem kételkedem abban, hogy a Sátán éppen az Egyház vezetõit célozta meg leginkább, mint ahogyan a politikai és gazdasági élet vezetõit is.
Kérdés: Azt akarja ezzel mondani, hogy a háborús taktikához hasonlóan a Sátán azt akarja, hogy az ellenfél tábornokai álljanak át a seregébe?
Amorth atya: Hát ez egy hasznos stratégia. Mindig újra bevetik, mindenekelõtt akkor, ha az ellenfél gyengén tud védekezni. S a Sátán is ismeri és használja ezt. De hála Istennek, itt van még a Szentlélek, aki oltalmazza az Egyházat: „A pokol kapui nem vesznek erõt rajta”. A bukások, az árulások ellenére sem. Ez nem kell, hogy bárkit is meglepjen. Az elsõ áruló egy apostol volt, aki igen közel állt Jézushoz: Iskarióti Judás. De az Egyház megy tovább a maga útján. Megoltalmazza a Szentlélek, s ezért a Sátán törekvései csak rész-sikereket szereznek a számára. A Sátán minden bizonnyal meg tud nyerni egy-egy csatát, fontosakat is, de sohasem a háborút.”( http://www.katolikus-honlap.hu/0701/amorth.htm A híres exorcistával, Don Gabriele Amorth-tal készült ez a beszélgetés. Don Amorth alapította meg az Exorcisták Nemzetközi Szövetségét)
Martinnal, egy másik könyvével kapcsolatosan történt interjúban, az interjú vezetõ megjegyzi, „az Egyháznak az a tanítása, amelyet a modern teológusok elsõként vetettek el, a sátán, az ördögök és a pokol létezésébe vetett hit volt,” amelyre Martin ezt válaszolja:
„Így van. Ez a valaha végzett legjobb propagandamunka. A sátán nem létezik, de öljük a gyermekeket, mielõtt megszületnek. Hozzuk létre az életút harmadik fajtáját. Ez az emberi jogokra épül. A homoszexuálisoknak ugyanolyan jogokat, mint a heteroszexuálisoknak! Fogadtassuk el a homoszexuálisok házasságát! Használjuk a fogamzásgátlókat, mert az egész emberiség javát szolgálja, ha megfékezzük a szaporodást!(…) A sátán mindenütt ott van! Ott van, és felkelti az emberekben az ésszerûség, a tolerancia és a fanatizmusmentes szemléletmód igényét. Minden ember a maga törvényei szerint él, és minden értelem önmagának az irányítója. Ez a leghatékonyabb propaganda. Hát az ördög, a szarvakkal, koszos farokkal, sárga szemekkel bíró, hóna alatt mocskos könyveket hordó régi figura, aki a bokor mögé bújva mondja: „Gyere ide, és mutatok neked valami bûnt” – az hol van? Ó nem, ez mítosz csupán. Babona. Mindig is az volt. Ez angyali intelligencia, sokkal hatalmasabb, mint bármely emberi intelligencia lehetne. Angyali intelligencia, amely élethalálharcban áll az egyetlen emberrel, aki Isten: Jézussal. Így van (http://utolsoidok.com/2013/11/03/malachi-martin-a-kiforgatott-katolicizmus-1-resz/)
Tavaly nyáron otthon, egy elõadásom után, egy idõs, nyugalmazott evangélikus lelkész megjegyezte, hogy a Sátán legnagyobb hazugsága nem az, hogy „nincs Isten”, hanem az, hogy „nincs Sátán.”

TÉNYEK: (D) GYENGE ÉS TEHETETLEN PÁPÁK
Lássuk tehát, mi történ Benedek pápa lemondása elõtt, milyen visszafordíthatatlan eseménysorozat és erõvonalak mûködtek? A különbözõ országokban felfedett sex botrányok után sorozatban jöttek a vádak, hogy a pápa, még bíboros korában, semmit sem tett azok megfékezésére. Majd jöttek a hírek és cikkek, hogy egyes vatikáni bíborosok is sex orgiákban vesznek részt, és a pápa nyilván nem tett ellenük semmit. Majd a Vatikáni Bank botrányai. De azt már nem hozták nyilvánosságra, hogy a pápa olyan bíborosokkal és vatikáni adminisztrátorokkal lett körülvéve, akik a pápa minden lépését megakadályozták.
Ezek mind II. János Pál hosszú uralkodása alatt fejlõdtek idáig. Neki még lett volna ideje és ereje, az akkor még sokkal gyengébb sátáni erõvonalakat szétvagdosni. Martin leirja, hogy a „szláv pápa” (II. János Pál) egy bizalmas jelentést kapott az amerikai püspökökrõl, ami pont az asztalán volt, mikor az esedékes ad limina látogatás alkalmával, Howard Hubbard, Albany NY püspöke volt nála. (pont az én püspököm személyesen ismertem, akivel sok bajunk volt. Most töltötte be a korhatárt, és várjuk az utód kinevezését. Az a hír járta, hogy mikor O’Connel bíboros, a New Yorki fõegyházmegye érseke azt mondta a Szentatyának, hogy New York állam minden egyházmegyéjében rendben mennek a dolgok, a pápa gúnyosan megkérdezte, „Albany nem New York államban van?” – de nem tett semmit Albanyval vagy Hubbard püspökkel kapcsolatban! Megj. BS) Hubbard elmondja a Szent Atyának, hogy
„Mi papjaink minõségére fektetjük a súlyt, nem a mennyiségre, Szent Atya…” De a jelentés szerint otthon azt hangoztatta, hogy a papság régi fogalma „idejétmulta,” hogy a papoknak nincs szükségük a „középkori celibátusra,” hogy a homoszexualitás „teljesen elfogadható életforma.”
Erre a pápa megrázta a fejét, mint egy kutya amelyik pont most jött ki a vízbõl, amint próbálta elfelejteni a többi püspökök jámborul hangzó szavait, akiknek a személyes erkölcsét és erkölcsi tanítását részletezte a jelentés. Összehúzta a szemét, hogy milyen hiszékenynek gondolják õt püspökei. Egy hideg, visszataszító borzalom töltötte el a saját bûnössége miatt.
Nem õ volt végsõ fokon felelõs a Mindenható elõtt? Milyen jogon kérdezhette, hogy a püspökök lóvá teszik? Az igazságosság nem követelné meg, hogy még egy kérdést tegyen fel? Ahelyett, hogy most becsapják, õ nem zárta le kényelmesen szemeit? Nem mondta magának kényelmesen, és mindenkinek aki kérdezte, hogy a hit és erkölcs romlása a hierarchiában kiirthatatlan volt? Hogy az igazság gyönyöre eloszlat minden tévedést? (490. o)
Az alábbi párbeszéd, a fenti jelentés olvasása után zajlott le a „szláv pápa” és az egyik megbízható bíboros tanácsadója közt, aki szintén olvasta a jelentést. II. János Pál behívta, hogy gyóntassa meg. Itt tehát gyónási titokról van szó, tehát minden valószínûség szerint, Martin maga adta a szavakat a szereplõk szájába, de minden bizonnyal nem csak Martin, hanem a Vatikán ortodox, hagyományos rétegének a véleményét tükrözi. A hûség kedvéért csatolom az angol eredetit alább.
A gyónás kezdete elõtt, a pápa tisztázni akarta a bûnösségének súlyát, és az esetleges lemondását.
JP „Több okom is van a lemondást megfontolni. De a legfõbb ok – az ok amely most leginkább foglalkoztat – az Egyház megdöbbentõ helyzete amibe megengedtem, hogy pápaságom alatt az egyháziak süllyedjenek. Legfõbb okom tehát, hogy nem vagyok többé hatékony, mint pápa. Tehát ez a kérdés: mi volt az én fõ hibám?
A gyóntató bíboros elõre hajolt, a homloka egyik kezén nyugodva, „Szent Atya, kétségkívüli mulasztás, hogy a Második Vatikáni Zsinatot, pápai tekintélyét latba vetve, elmulasztotta a hagyomány szerint értelmezni. Minden kétséget kizáróan, a Zsinat okmányai, ahogy jelenleg használjuk, nem egyeztethetõk össze a hagyományos Római Katolicizmussal. Így megengedte, hogy a tévedések minden javítás nélkül virágozzanak. Ez hivatalból való mulasztás, sõt,káros mulasztás, a pápai szinten.”
JP „Motivációm alapján, halálos vagy bocsánatos bûnrõl beszélünk?”
Gyóntató biboros, „A kár alapján, halálos.”
(Majd néhány percnyi beszélgetés után a gyóntató megadta az elégtételt, és feloldozta a pápát. 498-9 o.)
Szerintem itt nem az a lényeg, hogy ez szó szerint így történt-e hanem az, hogy II. János Pál mikor olvasta, évekkel halála elõtt, hogy Malachi Martin, egy volt jezsuita és tekintélyes Vatikán szakértõ, így vélekedett pápaságáról, hogyan érezhette magát, és próbálta-e helyrehozni mulasztásait? Ma már nyilvánvaló, hogy II: János Pálnak fontos szerepe volt az aposztáziához vezetõ út kiépítésében. Õ volt az utolsó pápa, aki hosszú uralkodása alatt meg tudta volna állítani a folyamatot. De életének utolsó tíz évében semmit nem tett, hogy megkönnyítse utódjának a sátáni beépülés felszámolását, tehát az ember azt hiheti, hogy gyónásai is érvénytelenek voltak, nem kaphatott érvényes feloldozást.
Az érvényes feloldozáshoz nem csak az okozott kár jóvátételének a szándéka, és a bûnös életmód feladása is szükséges. A feloldozást kérõ ima utolsó szavai ezek: „…erõsen fogadom, hogy többé nem vétkezem, és a bûnre vezetõ alkalmat elkerülöm.” Ha nem volt szándéka, vagy nem volt képes jóvátenni illetve elkerülni a hit további aláásását mint pápa, a feloldozás érvényességéhez le kellett volna mondania, feltéve, hogy erkölcsileg bizonyos lehetett, hogy utódja erélyesebb lesz, mint õ volt, és az õ segítségével, vissza tudja fordítani a teljes aposztáziához vezetõ folyamatot. Ebben az esetben feltételezhetjük, hogy a lemondása szabadon történt volna, tehát II. János Pál lemondása érvényes lett volna.
János Pálnak gyóntatójához feltett állítólagos kérdésével és a kapott válasszal kapcsolatban érdekes két pontot megemlíteni. A Tridenti Zsinat szerint, „aki rossz püspökök kinevezéséért felelõs, az örök üdvösségével játszik.”
Ugyancsak idézni kell két pápa személyes barátjának a megjegyzését. Jean Guitton egy híres francia katolikus filozófus volt, és 1995-ben adott egy interjút (Jean Guitton, “Guitton, lettere per l’Aldila,” interview gratend to Ulderico Munzi in Corriere dela Sera, February 9, 1995,http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_049_GuittonJP2.html), amiben a következõ párbeszéd hangzott el:
Kérdés: Ön barátja volt XXIII. János és VI. Pál pápáknak, és részt vett a II. Vatikáni Zsinat munkájában. Ma lát egy pápát [II. János Pál] aki szenved, mintha rövidesen itt hagyna bennünket. Utolsó könyvébõl egy levél hiányzik: egy levél János Pál utódjához.
Válasz: Abban leírtam volna az ideális papa képét. Véleményem szerint a mostani pápa sokat beszél az emberrõl. Ha én pápa lennék, én Istenrõl beszélnék. János Pál oly sokat beszél emberi jogokról és demokráciáról… Gondolhatna arra a napra, amikor elhagyja ezt a világot és Isten ítélõszéke elõtt áll.
És ami utódját illeti, legyen az fehér, fekete, vagy sárga, szeretném, ha olyan ember jönne, aki nem fél majd a közvéleménytõl, és az embereknek Istenrõl beszélne.[2][2]
Érdekes, hogy a két pápa barátja II. János Pál lelki üdvéért aggódik, mikor az majd Isten elõtt ad számot munkájáról! És ez a pápa lett nem csak boldoggá avatva, hanem rövidesen szentként tisztelheti az egyetemes Egyház! Ha a kanonizáció megtörténik, ami ma már szinte bizonyos, az azt jelenti, hogy a Szent Lélek elhagyta a mai, aposztata Egyházat! Ugyanis a szentté avatáshoz a csodán kívül két dolog fontos: életszentség, és a hivatás példaadó betöltése. Ami az életszentséget illeti, a pápa lelkifurdalásokat érzett egész pápasága alatt, újonnan kiadott naplója szerint. Titkárának meghagyta a pápa, hogy halála után a naplót égessék el, de a titkár fontosnak találta, hogy a világ jobban megismerje a pápa gondolkodását és lelkiéletét. Sajtójelentések szerint a pápa „évtizedeken át állandóan vizsgálta, hogy érdemes-e a hivatásra, amit betölt…. Agonizált, hogy tesz-e eleget isteni hivatásának betöltésére?” (http://www.irishtimes.com/news/world/europe/pope-john-paul-ii-s-wishes-defied-as-personal-notes-published-1.1680513)
Hivatásának betöltésével kapcsolatban a tárgyilagos szakértõk megegyeznek, hogy II. János Pál szerencsétlen, nagyon nagy kárt okozó pápa volt, aki egy Sátántól megfertõzött Vatikánt, és egész Egyházat hagyott utódjára. Bár a füst már VI. Pál alatt befurakodott, de a „szláv pápa” alatt vált olyan fojtóvá, hogy a pápa teljesen tehetetlen legyen, és le tudják mondatni. Naplójában leirt aggodalmai jogosak voltak, és ezt õ is érezte!.
Így, II. János Pál halála után Benedek pápa keze meg volt kötve, ahogy azt Martin megjósolta 1994-ben, és mintegy a vatikáni Kúria erkölcsi fogja volt. Hogy a pápa keze mennyire meg volt kötve, mutatja a Lefebvre érsek által alapított Society of Saint Pius X (SSPX) ügye. Benedek vissza akarta hozni õket az Egyházba, de a Kúria nem engedte. Hónapokig húzódott az ügy, és végül a Kúria akarata valósult meg! Benedek lemondott anélkül, hogy rendezte volna a SSPX ügyet.
Egy másik eset még jobban rávilágít Benedek helyzetére, hogy mennyire szabadnak illetve fogolynak érezte magát. 2010. október 11-én XVI. Benedek pápa beszédet mondott minden jegyzet nélkül, nem német anyanyelvén, hanem olaszul, egy bonyolult témáról, egy fontos hallgatóságnak. Ez nem egy rögtönzött beszéd, hanem egy kétezer szavas, jól átgondolt és szerkesztett elõadás volt, több bibliai idézettel és egyéb hivatkozással. A hallgatóság a Közép-keleti Zsinat volt, 185 püspök és 70 szakértõ, akik két hétig a régió missziós és keresztény tanúságtétel kihívásait voltak hivatva tárgyalni. Rendszerint az ilyen elõadást elõre óvatosan megírják, és szakemberek és tanácsadók ellenõrzik.
Figyelembe véve az esemény fontosságát, az embernek önkénytelenül eszébe jut a szerencsétlenül járt I. János Pál pápa, aki állítólag egy este vacsoránál bejelentette, hogy másnap fontos reformokat vezet be, és másnap reggel 5-kor a házvezetõnõ halva találta. Talán Benedek is félt, hogy baleset érheti a Zsinathoz vezetõ úton, ha leírja beszédét? Vagy hirtelen isteni sugallatra, a Szent Lélektõl vezetve beszélt jegyzetek nélkül? Mindenesetre, jegyzetek nélkül is elmondta amit akart, történjen ami történik, el lett mondva és meg lett örökítve amit akart. (“Finance control over industry, “lásd http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15637.)
Ráadásul jött az EU-tól a fenyegetés, hogy XVI. Benedeket letartóztatják, és figyelmeztették az olasz kormányt, hogy ne merje védeni a pápát.

TÉNYEK: (E) LEMONDATÁS
Jelenleg a lényeges kérdés az, hogy Benedek szabadon mondott-e le? Akár szabadon, akár kényszer alatt mondott le, mindenképpen óriási probléma elõtt állunk. A bibliai és különbözõ magán-kinyilatkoztatások és a fent leirt fejlemények tudatában, nyilvánvaló, hogy lehet a végidõkrõl beszélni. Ilyen idõben lemondani a pápaságról annak biztos tudata nélkül, hogy helyette egy erélyesebb pápát választ a konklávé, óriási felelõtlenség egy pápától, amit Benedekrõl nem tudok feltételezni. Benedeket egész élete nem arra készítette fel, hogy utolsó pillanatban, mint pápa, haza- illetve Egyházáruló legyen és a pápai trónt a Sátán kezébe adja. Viszont ha lemondása kényszerített volt, akkor nem érvényes, tehát Ferenc nem lehet érvényes pápa. Hogy érvényes pápaság nélkül Ferenc lehet-e Róma püspöke, ez egy érdekes kérdés lehet a szakembereknek, egyháztörténészeknek és egyházjogászoknak.
Ma ez különösen érdekes, ugyanis pár napja, február 26-án, jelent meg egy új, írott nyilatkozat, amelyben Benedek állitólag (ismét „szabadon!”) megismétli, hogy lemondása teljesen szabadon történt. (http://www.reuters.com/article/2014/02/26/us-pope-benedict-resignation-idUSBREA1P0KV20140226, és Magyar Kurir,2014. 02. 26). Azonban akik átélték a kommunizmust Magyarországon, azok tudhatják, az ilyen vallomások és nyilatkozatok mit érnek. Mindszenti bíboros is meghagyta, hogy ha letartóztatása után valamit is beismer, az nem szabad akaratából történik, hanem kábítószerek hatására. Benedek Pápát lemondása után mint egy foglyot tartják a Vatikánban, csak csíkos rabruha nincs rajt, és igazán nem nehéz kábítószerek adagolásával bármit is mondatni vagy aláiratni vele! Ismervén tehát a körülményeket, sokkal könnyebb elhinni, hogy a lemondás kényszerített volt, és most egy bekábítószerezett Benedeket állítottak a mikrofon elé, mint hogy a még életképes, ha nem is teljesen egészséges német pápa szabadon kibujt a felelõsség alól, és Péter székét egy, a Sátán által választott, mint látni fogjuk, sátáni képviselõnek szabadon adja át. Ilyet még a leg Benedek-ellenesebb személy sem képzelhet el róla!
De nézzük a tényeket illetve az egyházjogot.
A legalitás jogi kérdés, a jogot pedig emberek alkotják, és a Sátán is tudja manipulálni. Az Egyházjog szerint ha szabadon mondott le, akkor érvényes a lemondás, tehát Ferenc megválasztása is érvényes, azaz jogilag „legitim.” De ha nyomásra mondott le, még ha ki is jelentette, hogy szabadon tette, alapvetõ jogi elv szerint a „döntés gyökerét” kell megvizsgálni. Ha valaki fejedhez tart egy pisztolyt és követeli, hogy írj alá valamit, és te „szabadon” az aláírást választod a fejbelövés helyett, pedig a fejbelövést is választhattad volna, mégis nem voltál igazán szabad, döntésed nem volt szabad döntés.
Ezt fejti ki Paul Kramer, egy ismert amerikai teológus, egy cikkében, Benedek még mindig pápa.(lásd Rev. Paul Kramer: “Benedict XVI Still Pope” – The Rise of “Resignationism” http://www.novusordowatch.org/wire/kramer-resignationists.htm)
Ha XVI. Benedek szabadon választott, hogy vállalja-e a vértanúságot, azaz az esetleges pápagyilkosságot, ami I. János Pál pápa sorsa volt, vagy lemond, akkor „szabadon” választotta a lemondást, mert nem volt harmadik lehetõség, hogy tovább uralkodjon, mint legitim pápa. Így tehát Benedek nem hazudott, mikor hátsó gondolattal[mental reservation] kijelentette, hogy [a halál helyett] „szabadon” választja a lemondást. Ezért a kérdés, hogy ez valóban szabad döntés volt-e? Ha így volt, akkor metafizikailag szabadon választott két lehetõség közt, halál vagy lemondás, de jogilag nem szabadon, azaz érvényesen, mert kényszerítve volt azáltal, hogy csak két lehetõséget kapott, azaz bûnösen leszûkített alternatívák közt választhatott.

Egy mexikói katolikus iró, Alberto Villasana szerint Benedeknek tudomására jutott, hogy merénylet készül ellene.„Egy (nicaraguai) Arnaldo Zenteno jezsuita atya tollából származó jelentés, amelyet 2013. április 9-én tettek közzé a grupobasesfys.blogspot.mx oldalon, beszámolt róla, hogy amikor a frissen megválasztott Ferenc pápa meglátogatott Castel Gandolfoban, ugyanezt vele is megosztottad: hogy az egyik ok, ami hatással volt a lemondásodra, az ellened irányuló fenyegetés volt, miután nyilvánvalóvá vált számodra, hogy merényletet terveztek ellened.
E tekintetben, Szentanya, még ha a nyilatkozatodban ki is fejezted, hogy „szabad elhatározásból” mondasz le, a helyzet az, hogy kisebb-nagyobb mértékben kényszerítve voltál, éppen az említett nyomás súlya alatt. Ebbõl következõen a szabad elhatározásod a kanonikus doktrína alapján gyökerében („in radice”) megkérdõjelezõdött. Noha a lemondásról szóló döntésedet a Kánonjogi Kódex (Egyházi Törvénykönyv) által neked biztosított jog alapján hoztad meg, ezt morális erõszak kényszere alatt tetted, ami, Szentatya, gyökerében érvénytelenítette ezt a végsõ döntésedet és végeredményben magát a hivatalos nyilatkozatot is, amelyet tettél.”(http://www.masodikeljovetel.hu/alberto-villasana-levele-xvi-benedek-papahoz/ , másik web lapok:http://biblicalfalseprophet.com/2013/12/12/resignation-of-benedict-xvi-was-invalid/,http://biblicalfalseprophet.com/tag/alberto-villasana/)
Tehát ha a lemondás nem teljesen szabadon történt, nem érvényes, nincs üresedés,tehát nem lehet új pápát választani, bárhogy is szeretné a Sátán az Õ emberét állítani az Egyház élére! Emberileg a kérdés vitatható. Mivel a pápa mondta, csak Isten bírálhatja el, hogy valóban szabad döntés volt-e? Pontifex Maximus a nemini iudicatur! Az Egyházjog bölcsen nem veti a kérdést alá semmi emberi elbírálásnak. A pápát csak Isten ítélheti meg. Ezért mi nem dönthetjük el a lemondás szabadságát vagy kényszerét, tehát törvényességét és érvényességét, csak valószínûsíthetjük, ki-ki elõzetes ismeretei, tudása, értékrendje vagy vérmérséklete és lelkiismerete alapján. Pedig ez egy fontos, és kényes kérdés.
Mint Martin atya példája mutatja, fõleg akik bármilyen függõségben vannak egyházi hatóságokkal, azoknak a keze meg van kötve, és vállalniuk kell a személyes felelõsséget, lelkiismeretemet követve, a lelkek mentése a következõ nehéz idõkben, vagy egyházi pozícióm megtartása és kényelmes életformám közt. Nem könnyû választás, de a papszentelési esküt ilyen konfliktus esetén nem az elöljáró, hanem a lelkiismeret és a nép lelki érdekében kell, hogy kövessem. Persze a püspökökre és a hierarchiára ez fokozottan áll, az õ felelõsségük még nagyobb.
TÉNYEK: (F) KI ÜL MA PÉTER TRÓNJÁN? SÜKÖSD VÁLASZA
Ebben a bizonytalanságban jön segítségünkre maga Jézus Krisztus. Sükösdön, két évtizeden át, többször beszélt „helytartóm”-ról. Azonban 2014. február hetedikén Ferencre Jézus azt mondta, „a ti helytartótok.” Tehát Ferenc helytartó, de nem Jézusé. Ha nem Jézusé, akkor kié?
A Malachi Martin által ismertetett, és fent emlitett vatikáni fekete mise befejezõ aktusa szerint nem lehet kétség:
A fejedelem trónra ültetése a fellegvárban csaknem befejezõdött. Már csak a felhatalmazás, az utasítások és a tanúságtétel hiányzott. Az õr felnézett az oltárról és barátságtalan tekintetet vetett a nemzetközi küldöttre, akinek bõrtáskájában a felhatalmazást és az utasításokat tartalmazó levél volt. Mindnyájan végignézték, ahogy a küldött az oltárhoz ment, a táskából kivette a levelet, és erõs akcentussal felolvasta a felhatalmazást.
„A gyülekezet és a szentséges öregek megbízásából ezt a kápolnát e pillanattól fogva a belsõ kápolnává nevezem ki, hatalmazom és szentelem, a fejedelem jogos, megszerzett és tulajdonba vett kápolnájává, akit mi emberi sorsunk uraként és mestereként intronizáltunk. Bárkit is választanak eme belsõ kápolna segítségével a Péter-hivatal utolsó utódává, annak hivatali esküje szerint magát és mindazt, amit tesz, az Egy – aki az embereknek a földön és mindenütt az emberi kozmoszban otthont készít – szófogadó eszközévé és összeesküvõjévé

kell szentelnie. A régi ellenségeskedést barátsággá, türelemmé és alkalmazkodássá kell változtatnia, mely a születés, a nevelés, a munka, a pénzügy, a kereskedelem, az ipar, az oktatás, a kultúra, az élet és az életnemzés, a halál és a halálhoz való kapcsolat számára mintaként szolgál. Így lesz az emberiség új korszaka kialakítva.” „Úgy legyen!” (http://uzenete.blogspot.com/2013/06/malachi-martin-vegido-elojelei.html)
Ez nem gyerekmese, itt nem babra megy a játék. Amit a Sátán megszerzett, ahhoz ragaszkodik!
A „Fejedelmet” tehát, egyelõre szimbolikusan intronizálták, a Vatikán trónjára ültették (lehet, hogy ezért nem használhatja Ferenc a pápai trónt, mert az már nem az övé, hanem a Fejdelemé, és majd az Antikrisztus fog trónolni rajt!??), és az ott megválasztott személy „magát és mindazt amit tesz, az Egy … szófogadó eszközévé és összeesküvõjévé kell szentelni.”
Tehát a sükösdi jelenés azaz Jézus szerint Ferenc a Sátán helytartója!
Én eddig nem hittem száz százalékosan a sükösdi jelenésekben. De ez a február hetedikei pár szó olyan csodálatosan és diplomatikusan magyarázza meg a helyzetet, hogy csak a hívõ, és a hátteret részletesen ismerõ számára lesz érthetõ és nyilvánvaló. Ilyet egy egyszerû falusi parasztasszony, mint Marika, a látnoknõ, nem tudna kitalálni!
Még egy megjegyzés a sükösdi üzenettel kapcsolatban, ami világosabbé teszi az üzenetet. Jézus ezeket mondja, amivel az Egyház helyzetét ecseteli, mielõtt Ferencet, a „ti helytartótokat” idézi
Néha hogy élnek, és hogy cselekszenek?
Pedig õk azt mondják: „Mi elöljárók vagyunk. Mi — most az õ szavukat használom ― papok vagyunk.”
De a papok olyanok, hogy lassan már a templomok üresek!
Már lassan nem lesz, kinek bemutassa a szentmise-áldozatot!
És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.
Mit kér tõletek a földi helytartótok?
„Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket”
Nem buzdítja õket, hogy szüntessék meg a sok bûnt papjaik közt, hogy megteljenek a templomok, arra sem, hogy térítsenek meg embereket, hozzák be õket a templomokba, hanem megmagyarázza, hogy miért olyan üresek a templomok, hogy „Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket”
A szentmise-áldozatról pedig azt mondja, hogy „És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.” Ilyet nem mondhat egy érvényesen bemutatott szentmise áldozatról. Gondolkodjunk el ezen is.
Végül még egy fontos kérdést kell tisztázni. Benedek állítólag kész volt a vértanúságot vállalni. De ahogy õ értelmezte, az Egyház java a lemondást követelte. Milyen szerepet játszhatott, tudatosan vagy tudat alatt, Isteni tervét végrehajtva, Benedek lemondásában az Egyház java és érdeke, mikor nyilvánvaló volt, hogy egy, az Egyház belsõ ellenségei által választott utód követi majd, aki végbeviszi az aposztáziát???
Emlékezhetünk, hogy Jézus megígérte, hogy a Pokol kapui nem vesznek erõt az Egyházon, és a pápa tévedhetetlenségét a Szent Lélek garantálja. Nos, ha Benedeket meggyilkolják, megüresedik a pápaság, választanak egy érvényes pápát, aki végbeviszi az aposztáziát, tehát az Egyházon erõt vett a Sátán. Csak úgy lehet mindkét célt elérni, ha van két pápa, egy igazi, akit továbbra véd a Szent Lélek, és aki megmarad a hit mellett, és egy ál, aki nem igazi pápa, õt a Szent Lélek nem védi, és õ viszi végbe az aposztáziát. A hívõknek Jézus megvilágítja, hogy kit kövessenek, a hitetlenek pedig követik a Sátán emberét az örök kárhozatba.
Köszönjük Jézus Urunk, hogy ezt így megvilágítottad Sükösdi üzeneteddel.
Dr. Balogh Sándor

Hozzszlsok

Maryglids #10001 Maryglids
- 2019. mjus 26. 12:28:06
KsanfiiIgnatov1992Fug #10002 KsanfiiIgnatov1992Fug
- 2019. mjus 26. 13:52:59
fdf7 is rezeptfrei

cheap is online


brand is brand is
rvgFoppy #10003 rvgFoppy
- 2019. mjus 26. 17:32:27
where to buy cialis over the counter generic viagra online pharmacy <a href="http://viaqraonllne.com/#">viagra generic name</a>
Joeglids #10004 Joeglids
- 2019. mjus 27. 00:07:13
Alanglids #10005 Alanglids
- 2019. mjus 27. 00:49:02
rvlabsox #10006 rvlabsox
- 2019. mjus 27. 01:45:49
canadian pharmacy meds sublingual viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">generic viagra reviews</a>
frddausA #10007 frddausA
- 2019. mjus 27. 02:07:08
canada drugs viagra stories <a href="http://onlinecialls.com/#">best place to buy cialis online</a>
frddausA #10008 frddausA
- 2019. mjus 27. 02:17:31
cheap generic viagra discount viagra <a href="http://onlinecialls.com/#">canadian pharmacy reviews</a>
Alanglids #10009 Alanglids
- 2019. mjus 27. 04:36:22
RannevFug #10010 RannevFug
- 2019. mjus 27. 07:37:45
phone in order for is plus

Hozzszls kldse

Nv:

Ellenrzkd:
Ellenrzkd


rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 2.59 msodperc
9,731,498 egyedi ltogat